Våra tjänster

Mark- och vattenprovtagning (Mifo fas 1 & 2)

Provtagning i utredningssyfte t.ex. vid påträffad risk för förorening, olycka, vid värdesbedömning av fastighet inför överlåtelse, planerad byggnation, etc. Mifo fas 1 utredning (statusinventering av fastiget gällande risk för förorening i mark). Mifo fas 2 utredning (provtagning med lägesbedömning, riskklassning och åtgärdsförslag).

Material-/Miljöinventering (rivningsplan etc.)

Inventering av byggnader avseende miljöfarliga material såsom asbest, PCB, cancerogena ämnen, kemikalier etc., t.ex. i samband med rivning, överlåtelse, eller krav på kontroll.

Miljösamordnare (M:et i KMA)

Stöd i bygg- och infrastrukturprojekt där det finns krav på hållbarhet och miljöanpassning. I KMA-arbetets M (miljödel) ingår styrning och uppföljning av tex. avfallshantering, miljöhänsyn vid inköp, klimatkalkyl, miljörapportering, provtagning, mätning etc.

Miljö- och kvalitetsledningssystem

Stöd under införandet av miljö- och/eller kvalitetsledningssystem, internrevisioner och uppföljning av systematiskt miljö och kvalitetsarbete.

Miljökonsekvensbeskrivning (MKB)

Utredning av miljökonsekvenser i samband med nyetablering eller förändring av verksamhet. Upprättande av alla handlingar som krävs i en miljökonsekvensutredning.

Marksanering

Projektledning av sanering av förorenad mark samt miljökontroll med provtagning, analyser och utvärdering under pågående entreprenad.

Tillståndsansökan och anmälan

Upprättande av tillståndsansökan och anmälan med förestående utredningar av miljökonsekvenser. Innebär i vissa fall projektledning av hela processen inför nyetablering eller förändring av verksamhet som ska kommuniceras med eller godkännas av myndigeter.

Riskanalys

Undersökning av yttre potentiella miljörisker på arbetsplatsen. Analysen resulterar i möjlighet till prioritering av riskförebyggande åtgärder. Arbetet kan leda till konkret åtgärdsplan i samarbete med kunden.

Statusrapport (IED)

Upprättande av statusrapport enligt bestämmelserna i industriutsläppsdirektivet (IED). Statusrapporten redovisar föroreningar i mark och grundvatten inom det område där verksamheten bedrivs eller ska bedrivas. De eventuella undersökningar som krävs inför statusrapport kan också utföras.

Periodisk besiktning

Stöd inför och under periodisk besiktning av verksamheten.