Information om Ewen Miljökonsults behandling av personuppgifter

Ewen Miljökonsult samlar in och använder personuppgifter inom ramen för verksamheten. Vi behandlar personuppgifter i enlighet med god sed och gällande lagstiftning. Med personuppgifter menas all information som på något sätt kan användas för att identifiera eller knytas till en enskild individ. De personuppgifter vi behandlar kan variera beroende på ändamålet med behandlingen. I stort sett samtliga behandlingar omfattar dock kontaktuppgifter såsom namn, adress, telefonnummer och e-postadress. I de fall en registrerad person är vår avtalspart behandlas även ärenderelaterad information samt uppgifter nödvändiga för att hantera betalningar. Vi samlar in personuppgifter som lämnas av den registrerade frivilligt. Det kan ske genom kontakter via möten, email, telefon och andra sätt. Ändamål med en behandling ska alltid anges och är avgörande för flera aspekter; för fastställande av laglig grund avseende en behandling men även för bedömningar av vilka uppgifter som behandlas, vilka personer som ges behörighet till uppgifter samt när uppgifter ska gallras. Vilka ändamål vi behandlar dina personuppgifter för och med beskrivs för dig som registrerad när du lämnar dina uppgifter. Dina personuppgifter sparas under en begränsad tid och gallras när de inte längre är relevanta för de ändamål som de har samlats in för. Du har rätt att få information om vilka personuppgifter vi behandlar om dig. Du har rätt till rättelse av felaktiga uppgifter och i vissa fall rätt till radering av uppgifter. Du kan begära begränsning av vilka uppgifter som behandlas och du kan invända mot vissa typer av behandlingar. En begäran om information om vilka personuppgifter om dig vi behandlar ska göras skriftligen och vara undertecknad av dig. Vi kan behöva efterfråga ytterligare dokumentation och uppgifter för att säkerställa att det är rätt person som gör en begäran. Du är välkommen att kontakta oss vid eventuella frågor, begäran om information eller invändningar.