Samråd angående planerad bergtäkt vid Puttberget, Säters kommun​​

Puttberget AB ansöker om tillstånd hos Länsstyrelsen för täktbrytning av berg och morän inom fastigheten Solvarbo 43:6, i Säters kommun. Syftet med verksamheten är att bedriva täktverksamhet och att producera bergmaterial till främst Borlänge-Hedemora regionen. Nu inbjuder vi till samråd enligt miljöbalken.

Vill du lämna upplysningar, frågor eller synpunkter som ska ingå i ansökan till den planerade verksamheten ska dessa lämnas skriftligen senast den 18 juni 2021. Om du är intresserad av att delta på ett digitalt samrådsmöte är du välkommen att kontakta Carin Barrsäter, Ewen Miljökonsult.

Om du vill ha ytterligare information är du välkommen att kontakta:

Johan Fjärdsmans, Puttberget AB         
Tel: 070-721 8318
E-post: johan@fjardsmans.se

Carin Barrsäter, Ewen Miljökonsult
Tel: 070-943 87 28
E-post: carin.barrsater@ewen.se

 

Miljökonsekvensbeskrivning

Samråd

Tillståndsansökan